Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Chémia CHE
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Maďarský jazyk a literatúra - voliteľný MJLv
Matematika MAT
Matematika - voliteľná MATv
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra - voliteľný SJLv
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SLF
Športová príprava SRL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 06.12.2018

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Alapiskola
    Komenského 1219/1
    929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
  • +421/315522432, +421/315523893

Fényképalbum